Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu sklepu internetowego
dostępnego pod adresem www.victoriafit.pl jako jego integralną część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Użytkowników.

 1. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim.
 2. Dane osobowe zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnychn formularzy, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.
 3. Podanie prawdziwych danych osobowych wymienionych w Regulaminie jest dobrowolne.
 4. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego adresu email.
 5. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane w celu obsługi i realizacji rezerwacji.
 6. Dane Klientów, którzy złożyli chęć rezerwacji, są przetwarzane za ich zgodą.
 7. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 8. Administrator Serwisu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 9. Administrator Serwisu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 10. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją rezerwacnj zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 11. Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora Strony e-mailem na adres: [email protected]
 12. Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 13. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 14. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 15. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator Serwisu.
 16. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu.
 17. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
 18. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 19. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.victoriafit.pl/polityka-prywatnosci/ w celu informacyjnym.